Terma Penggunaan

Terma penggunaan

Terma Penggunaan ("Perjanjian") ini berkenaan bagi: (i) halaman web, (ii) perkhidmatan, (iii) kandungan, (iv) perjanjian dan (v) platform niaga (secara kolektif dirujuk sebagai "Perkhidmatan") yang kami sediakan melalui laman web kami www.trading212.com. Kandungan dan maklumat yang disertakan dalam Perkhidmatan ini disediakan oleh kami dan pembekal pihak ketiga kami (secara kolektif dirujuk sebagai "Pembekal Maklumat"). Perkhidmatan-perkhidmatan ini disediakan kepada anda oleh kami tertakluk pada terma dan syarat yang dinyatakan di bawah.

Perjanjian

Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengisyaratkan persetujuan anda untuk diikat oleh terma-terma dalam Perjanjian ini. Jika anda tidak bersetuju, anda tidak boleh mengakses Perkhidmatan ini dan seharusnya berhenti menggunakan Perkhidmatan ini dengan serta-merta.

Penggunaan Perkhidmatan

Perkhidmatan ini adalah bertujuan untuk penggunaan peribadi, bukan komersil anda sahaja.

Dengan menggunakan Perkhidmatan yang dinyatakan di atas yang disediakan oleh kami, anda mengakui dan bersetuju bahawa:

  1. Dilarang untuk menggunakan, menyimpan, menghasilkan semula, memaparkan, mengubah suai, menjual, menerbitkan dan mengedar Perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis dari kami terlebih dahulu.
  2. Kami berhak ke atas semua harta Intelektual dan komersil (termasuk paten, tanda dagangan, hak cipta, reka bentuk perindustrian, pengetahuan, rahsia perdagangan, nama dagangan, logo, reka bentuk, simbol, slogan dan bahan-bahan pengiklanan lain, dalam semua bentuk, tanpa mengira sama ada ia didaftarkan atau tidak) yang berkaitan dengan Perkhidmatan ini.
  3. Anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan ini untuk sebarang tujuan yang melanggar undang-undang atau yang tidak diluluskan.
  4. Penggunaan Perkhidmatan ini memerlukan kemahiran dan pertimbangan, dan anda hendaklah pada setiap masa menggunakan perkhidmatan ini semata-mata dan hanya pada akaun anda sendiri dan atas risiko peribadi anda sendiri.
  5. Anda bertanggungjawab untuk sebarang pernyataan, tindakan yang dibuat dan tindakan peninggalan yang berlaku yang melanggar Perjanjian semasa sementara nama pengenalan pengguna (atau "nama pengguna") dan kata laluan anda digunakan. Anda bertanggungjawab untuk melindungi dan mengawal nama pengguna dan kata laluan anda daripada penggunaan dan pendedahan tanpa izin.
  6. Hakikat bahawa kami telah menyediakan Perkhidmatan ini kepada anda, tidak merangkumi saranan untuk menyertai sesuatu transaksi atau pun representasi bahawa sebarang produk yang dihuraikan dalam laman web ini sesuai atau wajar untuk anda. Banyak produk yang dihuraikan dalam Perkhidmatan ini melibatkan risiko yang ketara, dan anda tidak boleh menyertai mana-mana transaksi melainkan anda memahami sepenuhnya semua risiko tersebut dan telah menentukan secara bebas bahawa transaksi tersebut sesuai untuk anda.

Berdagang dengan CFD menggunakan Mata wang kripto

Kami mempunyai hak untuk memperkenalkan instrumen mata wang kripto baharu untuk dagangan di platform Perdagangan dan menggantung dan/atau mengalih keluar sebarang instrumen mata wang kripto daripada platform perdagangan atas budi bicara kami.

Mata wang kripto didagangkan 24/7 dengan penyenggaraan yang dirancang pada setiap hari Sabtu dari jam 06:00 pagi hingga 08:00 pagi waktu GMT. Tempoh masa penyenggaraan mungkin berbeza bergantung kepada keadaan.

Harta Intelektual

Mana-mana harta intelektual pihak ketiga yang kami guna dalam kandungan laman web kami tidak boleh ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa pemilik pihak ketiga dalam apa jua cara adalah anggota gabungan kami atau perniagaan kami.

Apple, logo Apple, iPod, iPad, iPod touch, dan iTunes adalah tanda dagangan Apple Inc, yang berdaftar di AS dan negara-negara lain. iPhone ialah tanda dagangan Apple Inc. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc.

Android ialah tanda dagangan Google Inc.

Tanda dagangan BlackBerry® ialah hak milik Research In Motion Limited dan berdaftar dan/atau digunakan di AS dan negara-negara di seluruh dunia.

Windows ialah tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain.

Notis

Kami mungkin menghantar notis ke alamat e-mel yang anda beri kepada kami. Anda bertanggungjawab untuk memastikan yang anda memaklumkan kami tentang sebarang perubahan pada alamat e-mel anda. Sebarang notis yang dihantar oleh kami ke alamat emel anda hendaklah disifatkan sebagai telah dihantar pada masa penghantaran.

Nyahlanggan daripada Makluman E-mel

Jika anda tidak lagi mahu menerima maklumat e-mel daripada www.trading212.com, anda boleh menyahlanggan dengan mudah dengan mengikuti 3 langkah ringkas:

  1. Apabila anda menerima makluman daripada www.trading212.com pada e-mel anda, sila klik pautan “tetapan makluman” di bawah halaman e-mel.
  2. Log masuk ke akaun anda.
  3. Cuma tandakan makluman yang anda ingin terima. (Jika anda tidak lagi bersedia untuk menerima sebarang makluman, cuma padam tanda kesemuanya).

Secara alternatif, anda boleh menyahlanggan secara langsung daripada jenis makluman tertentu dengan mengklik pada pautan “nyahlanggan daripada makluman jenis ini” dan kemudian klik pada butang “Nyahlanggan”.

Deposit dan Pengeluaran

Anda berhak untuk mengeluarkan, pada bila-bila masa, mana-mana bahagian Dana Bebas yang ada di dalam akaun jual beli anda. “Dana Bebas” merujuk pada dana yang disekat sebagai kolateral bagi kedudukan terbuka. Ia dikira sebagai:

Dana Bebas = Ekuiti – Margin (di mana “Margin” bermaksud sebahagian daripada dana pelanggan yang digunakan oleh kami sebagai kolateral bagi setiap kedudukan terbuka. Maklumat mengenai kadar margin semasa disediakan di laman web www.trading212.com, serta dalam Jadual Tempoh dan Komisen, yang juga boleh didapati di laman web ini.)

Menyerahkan permintaan pengeluaran boleh dilakukan dengan melog masuk ke laman web ini.

Harap maklum, permintaan anda mungkin mengambil masa sehingga 2 (dua) hari urus niaga untuk diproses.

Kami mungkin meminta maklumat dan/atau dokumentasi tambahan untuk mengesahkan kesahihan permintaan ini. Kami berhak untuk menolak permintaan anda jika ia diragui tidak sah. Anda dengan ini bersetuju bahawa di bawah keadaan sedemikian, mungkin terdapat kelewatan dalam memproses permintaan anda.

Anda mengakui bahawa pengeluaran apa-apa bahagian dana ini akan dilaksanakan melalui kaedah pemindahan yang sama dan kepada pengirim sama yang kami terima dana tersebut pada mulanya.

Kami akan membayar balik bahagian dana yang diminta setelah ditolak sebarang fi pindahan atau caj lain yang ditanggung oleh atau dikenakan kepada kami.

Kami tidak perlu mengesahkan permintaan atau mengenal pasti pengirimnya. Kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang diakibatkan oleh permintaan yang dihantar oleh pihak ketiga yang tidak diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda.

Penafian dan had liabiliti

Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara atas sebarang kerugian atau ganti rugi yang anda tanggung melalui penggunaan laman web ini, atau kegagalan kami untuk menyediakan laman web ini. Liabiliti kami untuk kecuaian dan pelanggaran kontrak hasil daripada kegagalan kami untuk menyediakan laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya, atau untuk sebarang masalah dengan laman web ini, adalah terhad pada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang, untuk membekalkan semula laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya kepada anda.

Kandungan dan maklumat yang disertakan dalam Perkhidmatan kami disediakan oleh kami dan pembekal pihak ketiga kami (contohnya, pembekal maklumat). Perkhidmatan kami bukan bertujuan untuk menyediakan khidmat nasihat cukai, undang-undang atau pelaburan, dan tiada sesuatu pun pada laman web dan platform niaga ini seharusnya ditafsirkan sebagai syor untuk menjual atau membeli sebarang instrumen kewangan. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara sekali pun untuk sebarang kerugian atau ganti rugi yang terhasil daripada tindakan yang digesa oleh kandungan Perkhidmatan kami, termasuk tetapi tidak terhad pada nilai pasaran, atau sebarang kerugian yang terhasil daripada jualan atau pembelian mana-mana instrumen kewangan, atau sebarang perkara lain.

Sekatan Kawal Selia Setempat

Laman web www.trading212.com boleh diakses di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, maklumat di laman web ini tidak ditujukan kepada penduduk Amerika Syarikat dan tidak dihasratkan untuk diedarkan kepada, atau digunakan oleh, mana-mana orang dalam mana-mana negara atau bidang kuasa di mana pengedaran atau penggunaan seperti ini akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan setempat. Pelawat yang melayari laman web ini bertanggungjawab untuk memastikan termanya dan mematuhi sebarang undang-undang atau peraturan yang mentadbir mereka.

Maklum Balas dan Testimonial

Jika anda memberikan maklum balas kepada kami menerusi ruangan bual atau menerusi cara yang lain tentang bagaimana produk dan perkhidmatan kami membantu anda, kami berhak untuk menggunakan maklum balas tersebut untuk menambah baik proses perniagaan kami. Anda tidak berhak ke atas sebarang harta intelektual yang berkait dengan mana-mana pengubahsuaian, pindaan, atau pembaikan yang dibuat berdasarkan maklum balas ini.

Kami boleh menerbitkan sebarang testimonial yang diberikan kepada kami menerusi ruangan bual atau menerusi cara lain. Dengan demikian, anda bersetuju bahawa kami boleh menerbitkan testimonial anda, nama anda, dan negara anda, pada laman web ini atau sebarang laman web pengganti yang akan dioperasikan oleh kami dari semasa ke semasa. Anda memberi kami hak mutlak untuk menggunakan, menghasilkan semula, menerbitkan, mengedarkan, menunjukkan, menterjemahkan, dan menyesuaikan (seluruh atau sebahagian daripada) testimonial anda dan/atau menggabungkannya dalam apa jua bentuk atau media di serata dunia, menurut budi bicara tunggal kami. Hak ini tanpa batas dan tidak boleh ditarik balik.

Pindaan

Meskipun kami telah membuat segala usaha untuk memastikan ketepatan maklumat laman web ini, maklumat yang diberi pada laman web ini tertakluk pada perubahan, selalunya tanpa notis.

Terma dan syarat ini boleh diubah suai pada bila-bila masa oleh kami dan anda bersetuju untuk terus diikat oleh terma dan syarat ini sebagaimana yang diubah suai. Kami akan memberi anda notis tentang perubahan ini dengan menerbitkan terma dan syarat yang disemak pada laman web ini. Kami tidak akan memaklumkan anda tentang perubahan ini secara berasingan.

Pelbagai

Berdasarkan Perjanjian ini dan dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami, demi kepentingan keselamatan, berhak untuk merakam semua perbualan telefon, perbualan internet (termasuk bual), dan sebarang mesyuarat di antara anda dengan kami.

Memandangkan terdapat pelbagai peranti yang meluas yang menggunakan sistem operasi Android, Trading 212 tidak boleh menjamin bahawa aplikasi Androidnya akan berjalan dengan lancar pada setiap peranti.

Sebarang tuntutan yang berbangkit daripada perjanjian Pelanggan dengan Trading 212 UK Ltd. dan Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang England dan Wales dan adalah tertakluk pada bidang kuasa eksklusif mahkamah England dan Wales.

Sebarang tuntutan yang berbangkit daripada perjanjian Pelanggan dengan Trading 212 Ltd. dan Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Republik Bulgaria dan adalah tertakluk pada bidang kuasa eksklusif mahkamah Bulgaria.

Penamatan

Kami berhak untuk menamatkan penggunaan anda ke atas laman web ini jika kami mendapati, yang menurut budi bicara tunggal kami bahawa anda telah melanggar terma dan syarat ini.

Amaran risiko
Berbual dengan kami